Privacyverklaring

Privacyverklaring VanStokkom Management & Advies BV (‘Doendenkers®’)

Algemeen
Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website en onze (potentiële) relaties.

Persoonlijke gegevens kunnen door u dan ook niet worden verstrekt via deze website.

Ook maakt deze website alleen gebruik van functionele ‘cookies’, die geen persoonlijke gegevens opslaan maar wel nodig zijn voor de juiste werking van de website.

Wellicht deelt u persoonlijke gegevens met ons via e-mail verkeer dat door u wordt gestart naar aanleiding van een bezoek aan deze website. De gegevens uit dat eventuele e-mail verkeer worden door ons niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met onze activiteiten te maken hebben.

Persoonsgegevens
Wanneer u in het kader van onze activiteiten of om andere redenen contact met ons heeft gezocht via e-mail leggen wij de door u verstrekte gegevens vast door opslag van dat e-mail verkeer.
Deze gegevens worden gebruikt voor de optimale uitvoering van onze activiteiten en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt.
Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden die niet met onze activiteiten te maken hebben verstrekt, tenzij dat wenselijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die met u is gesloten of indien dit in een juridische procedure nuttig c.q. nodig is dan wel wettelijk verplicht.
Deze gegevens worden bewaard zolang wij menen dat dit naar de aard van het contact en/of de overeenkomst die met u is gesloten, nuttig is. Ons e-mail archief bestaat al sinds 2004 en zal zo mogelijk blijven bestaan tot en met het jaar 2040.
www.doendenkers.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uitsluitend uw persoonsgegevens schriftelijk in te zien. Vervolgens kunt u verzoeken om een en ander door ons te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de opslag en/of verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u toe te sturen. Wij zullen dit computerbestand nimmer, ook niet op uw verzoek, naar een andere persoon of organisatie toesturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging etcetera sturen naar henk@vanstokkom.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op uw verzoek.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media- buttons. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u dan ook aan deze verklaring bij het bezoeken van deze website steeds (opnieuw) te raadplegen.
Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact opnemen met Henk J.Th. van Stokkom via henk@vanstokkom.nl

Share

Short link to this page:
https://doendenkers.nl/


Facebook


Twitter


LinkedIn

Dit zal sluiten in 0 seconden